Tài Liệu Nội Bộ

Chuyên mục này chứa các tài liệu dành riêng cho nhân viên trong công ty. Các nội dung đều đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Để có mật khẩu vui lòng hỏi cấp quản lý. Mật khẩu thay đổi liên tục và update 15 ngày một lần.

0967 09 0008